Obsah stránky

Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ Česká

středa, 09. září 2015 | Oznámení Obecního úřadu Česká

OBEC ČESKÁ

vyhlašuje

Konkurz

na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Mateřské školy Česká, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace

 

 

Obec Česká ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Česká, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace.

 

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon činností ředitele/ředitelky školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • délka pedagogické praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (3 roky),
 • znalost školské problematiky a školských předpisů,
 • osobní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy (zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti).

 

K přihlášce přiložte:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání – maturitní vysvědčení), osvědčující kvalifikační předpoklady,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním číslem a případně i adresu elektronické pošty,
 • písemnou koncepci rozvoje a řízení školy (maximální rozsah 5 normostran),
 • výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971),
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

 

Ředitel/ředitelka mateřské školy bude na základě konkursního řízení jmenován/a na období 6 let.

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy je od 01. 01. 2016.

 

 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 12. 10. 2015 17:00 hod. na adresu Obec Česká, Česká 26, 664 31 Lelekovice nebo osobně přímo na podatelnu Obce Česká.

Nepostačuje podat přihlášku včetně příloh ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.

 

 

Obálku označte slovy: KONKURZ - NEOTVÍRAT!

 

 

 

 

Vyvěšeno: 09. 09. 2015

Sňato: 12. 10. 2015                                                                   

Patička stránky

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.