Obec Česká

OBEC ČESKÁ

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Příroda

Obec Česká leží v Bobravské vrchovině,konkrétně v její části Řečkovicko - kuřimský prolom. Má krásné okolí tvořené lesy. Původní ráz krajiny se zcela změnil po provedené socializaci zemědělství. Zmizely původní polní cesty s úvozy, políčka s pestrou skladbou plodin a s tím související flórou a faunou. Vymizela drobná zvěř - koroptve, křepelky, bažanti, ale také sysli, křečci a řada ptactva. Vytvořením velkých honů vymizel život z krajiny.

 

Malý katastr obce (199 ha) způsobuje, že se zde nenachází žádný významný krajinný prvek. Jedinou dominantou je lesík "Ostrá Horka" vypínající se nad obcí do výšky 362 m n.m. Původní pastvina byla v roce 1860 vysázena borovicemi. V současnosti probíhá postupně jejich těžba a nová výsadba lesa. "Horka" je neodmyslitelně spojena s dnes již zaniklým sokolským hřištěm, kde se od jeho vzniku v roce 1919 až do začátku padesátých let cvičilo, hrály se zde různé hry a konaly se zde zábavy. Pod západním úbočím Horky byl vybudován rybníček, kde občas hnízdí vzácný ledňáček říční a žijí zde žáby a také užovky.

 

 

V blízkosti obce se nachází přírodně hodnotná území. Při severní hranici katastru je to přírodní památka Šiberná. Teplomilná doubrava je významná výskytem chráněných druhů rostlin, jako orchideje a některé vzácné teplomilné druhy na okraji lesa. Hnízdí zde vzácná žluva hajní, káně lesní a řada druhů zpěvného ptactva.

 

 

 

Na východním okraji katastru obce přijdeme do romantického údolí Ponávky s kaskádou několika rybníků a na místě bývalých luk mezi Lelekovicemi a Mokrou Horou dnes zarostlými rákosem , křovinami a olšemi jsou mokřady s řadou bažinatých rostlin. Přes celé údolí vede vytyčená "Stezka zdraví" s informačními tabulemi.

 

 

Západní hranici katastru tvoří lesnatý hřeben Kuřimské hory, která je součástí "Přírodního parku Baba" s turistickou trasou mezi Kuřimí a Bystrcem. Návštěvník najde v této oáze klidu řadu přírodních pozoruhodností. Dominantu tvoří vrcholy Sychrov (462 mn.m), blízká kóta 426 s krásnou bučinou a výhledem do kraje. V jižní části teplomilných doubrav se vypíná Velká Baba (445 mn.m).

 

 

Blízkou přírodně bohatou lokalitou je "Přírodní památka Březina" nad Lelekovicemi o výměře 32 ha, s výskytem zvláště chráněných a ohrožených rostlin (orchideje, len žlutý, oman srstnatý, kakost krvavý, hvězdnice chlumní, lilie zlatohlavá aj.)

Na jaře oživuje les zpěv několika desítek druhů ptactva.

Patička stránky

mapa obce