Obsah stránky

Současnost obce

Statistické údaje

  • Obec Česká se rozkládá na 199,3 ha.
  • Podle předběžných výsledků ze sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo 26. 3. 2011, žije v obci celkem 913 obyvatel.
  • V celé České republice žije v současnosti 10.562.214 obyvatel.
  • V obci Česká je 263 trvale obydlených rodinných domů.
  • Je tu 353 bytů.
  • Kromě objektů trvalého bydlení je v obci 59 rekreačních objektů.

Bydlení

Schválený územní plán navrhuje výstavbu rodinných domů ve třech lokalitách. Pozemky pro výstavbu však jsou především v soukromých rukách, proto jejich využití závisí na iniciativě majitelů. Pro stavbu rodinných domů jsou také navrženy proluky v současné zástavbě.
 
Pro rozvoj podnikatelských aktivit je určena lokalita v severní okrajové části obce.

Technická vybavenost

Pitnou vodou je obec Česká převážně zásobena z vodojemu Kuřim, který je napájen z II. Březovského vodovodu, v menší míře pak i Kuřimským vodovodem z Řečkovic. V budoucnosti se uvažuje o připojení k Vírskému vodovodu. 
 
Na většině zastavěného území je vybudována kanalizace. Územím prochází kanalizační sběrač, C1 (Kuřim - Modřice). Splašková kanalizace České je do sběrače napojena ve třech místech (ten odvádí splaškové vody do kanalizační sítě Brna). 
 
Obec má vybudovanou oddělenou kanalizaci, splašková je svedena do kanalizačního sběrače a dešťová je svedena do revitalizovaného potoka. 
 
Při východním okraji České je situována vysokotlaká regulační stanice, z níž je celá obec zásobená plynem. Plyn je zde také hlavním topným médiem. 

Odběr elektrické energie je realizován z vedení VN propojujícího rozvodnu Čebín a Královo Pole. Dvě ze stávajících čtyř trafostanic zásobují obytná území, po jedné transformovně využívají Kovolit a druhá je v průmyslové zóně. 
 
Obec Česká je součástí uzlového telefonního obvodu Brno, do obce je položen telefonní optokabel s dostatečnou kapacitou pro plnou telefonizaci obce. 
 

Patička stránky

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.